• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Điện Thoại NIPPON 1404

Điện Thoại NIPPON 1404

Lượt xem: 1743

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ

NIPPON 1405: THÖÔNG HIEÄU  NHAÄT BAÛN,XUAÁT XÖÙ TRUNG QUOÁC

 -Hieån thò soá goïi ñeán 2 heä FSK vaø DTMF
- Löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán, 15 soá goïi ñi.Coù theå ñieàu chænh aâm löông chuoâng to nhoû. Coù theå kieåm tra, xoaù vaø goïi laïi caùc soá goïi ñeán vaø goïi ñi.Coù 6 boä nhôù nhanh. Nhaïc chôø.  Flash. Speaker phone.
Khoaù ñöôøng daøi,chöùc naêng choáng seùt, chuoâng to, nghe roõ.
- Coù 3 maø : ÑOÛ - ÑEN-BAÏC

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose