• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Điện thoại Panasonic KX-T 2373--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Điện thoại Panasonic KX-T 2373--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Lượt xem: 1792

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ
Coù 30 boä nhôù, khoâng coù maøn hình, coù Sp-phone, coù khoaù baøn phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm, coù oå caém tai nghe.

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose