• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Điện thoại Panasonnic KX-T 2375--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Điện thoại Panasonnic KX-T 2375--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Lượt xem: 1799

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ
Coù 28 boä nhôù, coù maøn hình hieån thò soá goïi ñi, coù Sp-phone, coù khoaù baøn phím, chöùc naêng giöõ cuoäc goïi coù nhaïc neàn, coù coång data port duøng ñeå baét song song vôùi moät maùy khaùc hoaëc duøng ñeå keát noái vôùi maùy ghi aâm, coù oå caém tai nghe.

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose