• Chuyên camera chất lượng, uy tín, giá rẻ
Danh mục sản phẩm
LIVE CHAT
 • Chat Skype | Nguyễn Công Công

  0988202089

  Nguyễn Công Công
 • Chat Skype | Lâm Thị Lụa

  0905288892

  Lâm Thị Lụa
DANH MỤC
DOWNLOAD
Điện thoại Panasonnic KX-T 3282--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Điện thoại Panasonnic KX-T 3282--- Giảm 5% trên 1 sản phẩm ( giá/1.05)

Lượt xem: 1765

Mua ngay

Đặt Online hoặc 0908293399 ưu tiên khuyến mãi (SL có hạn):

 • Trả góp 0%/0đ Hoặc Tặng PMH Phụ Kiện 400,000đ
Ñieän thoaïi 02 line ñaàu vaøo, ñieän thoaïi 03 beân vôùi 02 line beân ngoaøi khaùc nhau, loa ngoaøi 02 chieàu, löu ñöôïc 50 teân vaø soá ñieän thoaïi, maøn hình LCD hieån thò 03 doøng vaên baûn, 48 kí töï, hieån thò ñoàng hoà, hieån thò soá goïi ñeán, nhôù 10 soá goïi ñi, baøn phím to deã söû duïng vaø thao taùc, khe caém tai nghe, phím nhôù goïi nhanh, môû roäng tôùi 8 station, intercom noäi boä

Sản phẩm liên quan

linkedininstagramtwitterGoogleFacebook
0988202089
Design by Kingweb.vnClose